fbpx

น้ำผัก น้ำผลไม้ สกัดเย็น สกัดด้วยเครื่องแบบไหนดี

cold-press

เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้ และธัญพืช ในปัจจุบัน หลัก ๆ จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. เครื่องสกัดแรงเหวี่ยงรอบสูง (centrifugal) 2. เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating) และ 3. เครื่องสกัดไฮดรอลิก เพรส (hydraulic press) โดยบทความนี้จะอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของเครื่องสกัดในแต่ละประเภท และสรุปถึงความเหมาะสมในการใช้งานว่า เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้ สกัดเย็น สกัดด้วยเครื่องแบบไหนดี

เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้ และธัญพืช แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ

1. เครื่องสกัดที่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด

2. เครื่องสกัดที่ไม่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด ซึ่งมี 2 แบบ

เครื่องสกัดที่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด

1. เครื่องสกัดแรงเหวี่ยงรอบสูง (centrifugal)

เครื่องสกัดที่ไม่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด

1. เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating)
2. เครื่องสกัดไฮดรอลิก เพรส (hydraulic press)

เครื่องสกัดที่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด มี 1 ประเภท คือเครื่องสกัดแรงเหวี่ยงรอบสูง (centrifugal) และเครื่องสกัดที่ไม่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด มี 2 ประเภท คือ 1. เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating) และ 2. เครื่องสกัดไฮดรอลิก เพรส (hydraulic press)

โดยเครื่องสกัดที่ไม่เกิดความร้อนระหว่างการสกัด หรือเครื่องสกัดเย็น จะสามารถแยกเป็นเครื่องสกัดเย็นแบบปกติ และเครื่องสกัดเย็นแบบโคลด์ เพรส (cold-press)

เครื่องสกัดเย็นแบบปกติ

1. เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating)

เครื่องสกัดเย็นแบบโคลด์ เพรส

1. เครื่องสกัดไฮดรอลิก เพรส (hydraulic press)

เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating) คือเครื่องสกัดเย็นแบบปกติ และเครื่องสกัดไฮดรอลิก เพรส (hydraulic press) คือเครื่องสกัดเย็นแบบโคลด์ เพรส (cold-press)

โดยความหมายของโคลด์ เพรส (cold-press) คือ ขั้นตอนในการสกัด จะต้องผ่านการ เพรส (press) หรือการกดเพื่อบีบน้ำจากผัก, ผลไม้ หรือธัญพืช

เครื่องสกัดแรงเหวี่ยงรอบสูง (centrifugal)

การทำงานของเครื่องสกัดประเภทนี้จะใช้การหมุนของใบมีดด้วยความเร็วสูง เพื่อแยกน้ำออกจากผัก, ผลไม้ หรือธัญพืช ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เครื่องสกัดประเภทนี้ ปริมาณน้ำที่สกัดได้น้อยเมื่อเทียบกับการสกัดด้วยเครื่องสกัดประเภทอื่น และสกัดวัตถุดิบประเภทใบได้ไม่ค่อยดี เครื่องดื่มมีกากปนจำนวนมาก และการสกัดที่ความเร็วสูง จะทำให้เครื่องดื่มมีโอกาสสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา และเกิดความร้อน ส่งผลให้สารอาหารต่าง ลดลง รสชาติของเครื่องดื่มไม่สด แยกชั้นอย่างรวดเร็ว และเก็บรักษาเครื่องดื่มไว้ได้ไม่นาน

เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating)

เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้

เครื่องสกัดประเภทนี้ สามารถแยกลักษณะตัวเครื่องย่อยได้เป็น 3 แบบ คือ 1. เกลียวเดี่ยวแนวตั้ง (vertical) 2. เกลียวเดี่ยวแนวนอน (horizontal) และ 3. เกลียวคู่แนวนอน (twin gear)

โดยลักษณะการทำงานของเครื่องสกัดประเภทนี้จะคล้ายกัน คือใช้เกลียวในการหมุนบดช้า แทนการใช้ใบมีด การหมุนบนช้า จะทำให้ได้รับปริมาณน้ำที่มากขึ้น สามารถสกัดวัตถุดิบประเภทใบได้ดี โอกาสที่เครื่องดื่มสัมผัสอากาศน้อยมาก และเครื่องดื่มสามารถเก็บได้นานมากขึ้นครับ

ข้อเสียของเครื่องประเภทนี้คือ ทำงานได้ช้า หากต้องการผลิตน้ำเป็นจำนวนมาก จะทำให้ใช้เวลาในการผลิตสูง เครื่องดื่มยังมีโอกาสที่มีกากปนจำนวนมาก ทำให้การแยกชั้นอย่างรวดเร็ว ยังสามารถเกิดขึ้นได้

เครื่องสกัดไฮดรอลิก เพรส (hydraulic press)

เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้

การทำงานของเครื่องประเภทนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การบดหยาบเพื่อเตรียมผัก, ผลไม้, หรือธัญพืชให้ง่าย ต่อการสกัดน้ำในขั้นตอนที่ 2. การ เพรส หรือการบีบ ด้วยแรงดันสูง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า โคลด์ เพรส

ข้อดีของเครื่องนี้สามารถสกัดน้ำออกมาได้มากที่สูงจากแรงดันของเครื่อง ทำให้โอกาสในการได้รับสารอาหารจากวัตถุดิบ จะได้มากที่สุดตามไปด้วย คุณภาพสามารถเก็บไว้ได้นาน โอกาสในการสัมผัสอากาศน้อยมาก มีกากจากวัตถุดิบปนออกมาน้อย ทำให้เกิดการแยกชั้นน้อย และสามารถเก็บรักษาคุณภาพน้ำได้นานมากขึ้น

ข้อเสียของเครื่องประเภทนี้คือ ทำงานได้ช้าเช่นกัน แต่เครื่องสกัดประเภทนี้มีหลายขนาด จึงสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และราคาของเครื่องสูงกว่าเครื่องประเภทอื่น

ยี่ห้อที่นิยมในปัจจุบันคือ Goodnature และ Norwalk

สรุป เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้

เครื่องสกัดแต่ละประเภทมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน เช่น เครื่องสกัดแรงเหวี่ยงรอบสูง (centrifugal) ซึ่งสามารถสกัดเครื่องดื่มได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องแลกกับการเสียสารอาหารจากเครื่องดื่มไป เนื่องจากมีโอกาสสัมผัสอากาศ และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบ

อย่างไรก็ตาม การสกัดน้ำผัก น้ำผลไม้ ควรสกัดเย็นมากกว่า ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้ง แบบสกัดรอบต่ำ หรือโคลด์ เพรส

เครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating) สามารถรักษาคุณภาพเครื่องดื่มได้ดีมาก แต่มีโอกาสที่กากจากวัตถุดิบจะปะปนลงไปในเครื่องดื่มมากขึ้น หากเริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มสกัดเย็น แนะนำให้เริ่มต้นจากเครื่องสกัดประเภทนี้ แต่หากใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ เครื่องสกัดประเภทนี้จะทำงานได้ช้า จึงใช้เวลามาก ในการผลิตเครื่องดื่มปริมาณมาก ๆ

สุดท้ายเครื่องสกัดเย็นแบบโคลด์ เพรส (cold-press) สามารถรักษาคุณภาพเครื่องดื่มได้ดีเช่นกัน สามารถลดปริมาณกากจากวัตถุดิบที่ปะปนลงไปในเครื่องดื่มได้ โอกาสในการแยกชั้นจะช้ากว่าเครื่องสกัดประเภทอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม เครื่องสกัด เป็นแค่เครื่องมือในการในการสกัดน้ำผัก น้ำผลไม้ เท่านั้น การสกัดให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสูงสุด ต้องขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย ทั้งวัตถุดิบ ความสะอาด ขั้นตอนการผลิต เทคนิค และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสกัดเย็น ที่ Passion Fruits ให้ความสำคัญตั้งแต่การใช้วัตถุดิบออร์แกนิก 100% ซึ่งถือเป็นร้านแรก และร้านเดียวที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิก 100% จริง ๆ ไม่ใช่ผัก หรือผลไม้ปลอดสารพิษ ซึ่งสามารถอ่านเนื้อหาของความแตกต่างระหว่าง ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และผักผลไม้ออร์แกนิกได้ ที่นี่

หวังว่าบทความนี้จะช่วยตอบคำถาม เครื่องสกัด น้ำผัก น้ำผลไม้ สกัดเย็น สกัดด้วยเครื่องแบบไหนดี ได้

Share on facebook
Facebook