Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Passion Fruits ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

Passion Fruits ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ Passion Fruits และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลาย ๆ กรณี เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ Passion Fruits อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

 • เมื่อคุณสร้างบัญชี Passion Fruits, ซื้อผลิตภัณฑ์, เชื่อมต่อกับบริการของเรา, ติดต่อเรา ซึ่งรวมถึงทาง social media หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็น เราอาจเก็บข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ email, ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ, ที่อยู่ IP, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อมูลบัตร credit และข้อมูล profile ของคุณในกรณีที่ติดต่อผ่านทาง social media
 • เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหา หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมบริการกับ Passion Fruits กับคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, ที่อยู่ email, และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการตามคำขอของคุณ จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง

วิธีที่เรานำข้อมูลของคุณไปใช้

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยได้รับความยินยอมจากคุณ เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ที่ Passion Fruits ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประสิทธิภาพของสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำหรับคุณ หรือเมื่อเราได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายต่อ Passion Fruits หรือต่อบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายข้อนี้ คุณสามารถติดต่อ Passion Fruits ได้

 • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้น ช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Passion Fruits และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น ให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในรายชื่อผู้รับข่าวสารของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยให้เราสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรังปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และโฆษณาของเรา
 • เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของเรา เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของเราทั้งหมด เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมกับเรา เราจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อระบุอายุเจ้าของบัญชี Passion Fruits
 • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ Passion Fruits คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้้าของ Passion Fruits
 • หากคุณเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลกิจกรรมดังกล่าว
 • หากคุณสมัครเข้าทำงานที่ Passion Fruits หรือเราได้รับข้อมูลของคุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครที่ Passion Fruits เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครและติดต่อคุณ หากคุณเป็นผู้สมัคร คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Passion Fruits จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ณ เวลาที่สมัคร

แหล่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลอื่น หากบุคคลนั้นแบ่งปัน หรือเชิญคุณให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Passion Fruits ส่งบัตรของขวัญ หรือเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการของ Passion Fruits นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อสร้างบัญชี Passion Fruits กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

หากคุณเป็นผู้สมัครเข้าทำงานที่ Passion Fruits เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทจัดหางาน หรือ website อื่น ๆ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับในการติดต่อคุณ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าทำงาน หรือเพื่อประเมินคุณสมบัติผู้สมัคร หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราโดยตรง เราจะแจ้งแหล่งข้อมูลให้คุณทราบเมื่อเราติดต่อคุณครั้งแรก เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา เราอาจใช้ชุดข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นที่อาจเชื่อมโยงกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ในการจัดหาชุดข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิจัยและการพัฒนา เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของคุณที่อาจปรากฎในชุดข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 • เราอาจเก็บรวมรวบข้อมูล เช่น อาชีพ, ภาษา, รหัสไปรษณีย์,  URL ที่ทำการอ้างอิง, ตำแหน่งที่ตั้ง และช่วงเวลาที่มีการใช้บริการของ Passion Fruits เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบน website ของเรา และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดใน website ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดวิธีที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คำค้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องของผลลัพธ์ที่บริการของเราจัดหาให้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำกัดเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของบริการผ่าน internet ของเรา

ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่เรารวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ด้วยกัน

Cookie และ technology อื่น ๆ

Website ของ Passion Fruits, บริการ online, ข้อความ email และโฆษณาต่าง ๆ อาจใช้ cookie และ technology อื่น ๆ เช่น pixel tags และ web beacon ซึ่ง technology เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดใน website ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย cookie และ technology อื่น ๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากมีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Passion Fruits ยังใช้ cookie และ technology อื่น ๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้ website บริการ online เพื่อปรับปรุงให้ประสบการ์ของคุณกับ Passion Fruits มีความสะดวกสบายสอดคล้องตามความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง website หรือมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้ computer หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ จะช่วยให้เราสามารถปรับโฆษณาและการติดต่อสื่อสารทาง email ของเรา ให้ตรงตามความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ ตัวระบุ hardware และข้อมูลเกี่ยวกับ computer และอุปกรณ์ที่คุณใช้ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ และบริการลูกค้าสัมพันธ์แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถปิดการใช้งาน cookie ในขณะที่กำลังใช้ web browser โดยเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างใน website ของ Passion Fruits จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดการใช้งาน cookie

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในรายการบันทึก เช่นเดียวกับผู้บริการ internet ส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของ browser, ผู้ให้บริการ internet (ISP), website และ application ที่อ้างอิงมาและที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูล click stream โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแล website เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ website ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชาชนเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง Passion Fruits อาจใช้ข้อมูลนี้ในการบริการด้านการตลาด และโฆษณาของเรา

ใน email บางฉบับ เราใช้ URL แบบ click ผ่าน ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใน website ของ Passion Fruits เมื่อลูกค้า click ที่ url ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่าน web server อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึง page ที่เป็นเป้าหมายใน website ของเรา เราติดตามข้อมูลการ click ผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของเรากับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควร click ที่ link ข้อความ หรือ graphic ใด ๆ ในข้อความ email โดย pixel tag จะช่วยให้เราส่งข้อความ email ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกว่าลูกค้าได้เปิดอ่าน email แล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่ง email ไปให้ลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

Passion Fruits อาจให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแก่บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามคำขอของคุณ หรือเพื่อช่วยให้ Passion Fruits ทำการตลาดกับผู้บริโภค ในกรณีเช่นนั้น เราจะกำกับดูแลให้บุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Passion Fruits จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัว และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว

Passion Fruits อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหร่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม นอกจากนี้ เราอาจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวด ๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

Passion Fruits ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ บริการ online ของ Passion Fruits จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างการส่งผ่านข้อมูล โดยใช้การเข้ารหัส เมื่อ Passion Fruits จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ระบบ computer ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัด ซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

เมื่อคุณ post ข้อความบนเครือข่ายสังคมของ Passion Fruits ผู้ใช้อื่น ๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนตัวและเนื้อหาที่คุณแบ่งปัน และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกแบ่งปัน หรือส่งในกรณีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุชื่อและที่อยู่ email ของคุณในข้อความที่คุณ post ลงบนเครือข่ายสังคมของ Passion Fruits ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อคุณใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

Passion Fruits ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ update อยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และสรุปข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะของบริการของเรา เมื่อเราประเมินระยะเวลาดังกล่าว เราพิจารณาความจำเป็นของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอย่างรอบคอบ และหากเราพบว่ามีความจำเป็น เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ update อยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ เราจะจัดการให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ พร้อมจัดหาสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ Passion Fruits ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงได้ว่ากรณีใด ๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอลบหรือเข้าถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ หากเราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะลดทอนความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัยตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ของเรา

คำมั่นสัญญาของบริษัทต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ Passion Fruits รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลของ Passion Fruits โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลข 062-926-9626

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ผู้ติดต่อจะได้รับคำตอบภายใน 7 วันหากเป็นไปได้ โดยอาจเป็นการให้คำตอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น หรือการแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการให้คำตอบ

ในกรณีที่คุณร้องเรียนว่าเราควรปรับปรุงวิธีการจัดการกับปัญหาความเป็นส่วนตัว เราจะทำการ update เรื่องดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่ปัญหาความเป็นส่วนตัวส่งผลเสียต่อคุณหรือบุคคลอื่น เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับคุณหรือบุคคลดังกล่าว

Passion Fruits อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ใน website ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง เรายังอาจติดต่อคุณตามข้อมูลติดต่อที่มีในระบบ เช่น ทาง email ข้อความแจ้งเตือน หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

#BeDRIVEN