Terms and Conditions

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข website อย่างละเอียด เนื่องจากการเข้าใช้ website นี้ หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อกำหนดที่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดอย่าใช้ website นี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลต่อการที่คุณเข้าใช้ https://passionfruits.bar/ หรือ application โทรศัพท์มือถือของ Passion Fruits ไม่ว่าทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ประกอบด้วยข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและบทบัญญัติอื่น ที่เป็นการจำกัดความรับผิดชอบของเราต่อคุณ

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ปรากฏใน website ขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อมต่อไปยัง website อื่นของบุคคลภายนอก คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ตามที่ระบุใน website ดังกล่าว

Passion Fruits ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายอื่นใด ของ website ตลอดเวลา การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศฉบับแก้ไขบน website การที่คุณเข้าใช้ website ต่อไป ถือเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณควรหยุดเข้าใช้ website

คุณสมบัติในการใช้ การลงทะเบียน และบัญชี

Website นี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ในการใช้งานบางส่วนของ website นั้น คุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ในการลงทะเบียน ถือว่าคุณตกลงตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไปนี้

 • สร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ในการสร้างบัญชี
 • ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาความปลอดภัยของบัญชีคุณ โดยไม่ให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณ โดยการจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอเข้าถึงบัญชี และ computer ของคุณ
 • แจ้งให้ Passion Fruits ทราบทันที หากคุณพบ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ website
 • รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ และยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

ลิขสิทธิ์และการอนุญาตโดยจำกัด

Website และเนื้อหา และสื่ออื่นใดทั้งหมด รวมถึงเครื่องหมายการค้า การออกแบบต่าง ๆ ข้อความ graphic รูปภาพ ข้อมูล ข้อมูลดิบ software ข้อมูลเสียง file ต่าง ๆ และการเลือก การจัดวางสิ่งต่าง ๆ เป็นทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ของ Passion Fruits

คุณได้รับอนุญาตแบบมีข้อจำกัด ในการเข้าใช้ website เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และเพื่อหาข้อมูลเท่านั้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราไม่อนุญาตให้กระทำการต่อไปนี้

 • การขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของ website
 • การเก็บและการใช้รายการ ภาพ หรือคำอธิบายผลิตภัณฑ์ใด ๆ
 • การแจกจ่าย หรือการจัดแสดงต่อสาธารณะ ซึ่งใช้เนื้อหาบน websiite
 • การปรับเปลี่ยนหรือการนำไปปรับใช้ในลักษณะอื่น ๆ
 • การใช้วิธีทำ data mining, bot, หรือวิธีการรวบรวมหรือสกัดข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
 • การ download ส่วนใด ๆ ของ website เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนบน website
 • การใช้ website นอกเหนือจากจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Passion Fruits ห้ามมีการใช้ website นอกเหนือจากที่ได้มีการอนุญาตไว้ โดยเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยเด็ดขาด การใช้ในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้การอนุญาตการใช้งานถูกยกเลิก นอกจากนี้ การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว อาจเป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

Passion Fruits และเครื่องหมายการค้า Passion Fruits เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Passion Fruits คุณจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ domain ชื่อบริษัท หรือชื่อการค้าใด ๆ ของ Passion Fruits หรือบริษัทในเครือของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแก้ไขปรับเปลี่ยน website

Passion Fruits ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราว หรือถาวร ทั้ง website หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ website โดยไม่แจ้งล่วงหน้า คุณตกลงว่า Passion Fruits จะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการ website หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ website

เขตอำนาจศาลและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีการนำบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาบังคับใช้ การดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะเกิดขึ้นที่ศาลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น คุณและ Passion Fruits ตกลงยินยอมตามเขตอำนาจศาลดังกล่าว และตกลงว่าศาลดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินคดี หรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย

การเลิกสัญญา

Passion Fruits ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้อนุญาตสำหรับการใช้ website และบัญชีของคุณ และขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้คุณเข้าใช้ website ในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบ

การแยกจากกันของข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะถือว่าแยกออกไป และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ

วิธีติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเรา หากคุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุบน website

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง email ได้ที่ info@passionfruits.bar หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 062-926-9626

Passion Fruits
75/45 ถนนรามคำแหง 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

#BeDRIVEN